Sunday , August 1 2021
Онцлох мэдээ

Байгууллагын зорилго зорилт

ЗОРИЛГО: Цаг уурын ажиглалт, ХАА-н цаг уурын ажиглалт, Ус зүйн ажиглалт хийх Байгаль орчны төлөв байдалд хяналт шинжилгээ хийх, Мэдээлэл солилцох, Уур амьсгалын мэдээллээр үйлчлэх, Цаг агаарын урьдчилсан мэдээ гаргаж аймаг орон нутгийнхаа хэрэгцээг хангах, байгалийн гамшигт үзэгдлээс урьдчилан сэрэмжлүүлэх замаар хувь хүн, нийгэмд учрах хохирлыг бууруулахад төр захиргааны байгууллагад үйлчлэх , тусгай хэрэгцээний мэдээгаар хангах зорилготой.
СТРАТЕГИ ЗОРИЛТ: Ус цаг уур, орчны төлөв байдлын өөрчлөлтийн мэдээ мэдээллээр нийгмийн хэрэгцээг хангаж байгаль цаг агаарын болзошгүй аюул гамшиг, орчны ноцтой бохирдлоос сэрэмжлүүлэх. Ус цаг уур, орчны шинжилгээний үнэн зөв мэдээллээр хэрэглэгчдийг хангах, байгаль, цаг агаарын болзошгүй аюул, орчны ноцтой бохирдлоос урьдчилан сэрэмжлүүлэх, цаг агаар, уур амьсгалын нөөцийг бүрэн дүүрэн ашиглуулах нөхцлийг бүрдүүлэхэд оршино.

Leave a Reply